utorok 10. mája 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Blok 2 Zvyšovanie výkonnosti

ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI - Blok 2.

- holistický a funkčný prístup ku zlepšovaniu výkonnosti.
- interakcia medzi kontrolným systémom a ľuďmi.
- zlepšovanie výkonnosti prostredníctvom analýzy externého prostredia organizácie.
- zlepšovanie výkonnosti prostredníctvom posilňovania schopnosti organizácie.
- zavádzanie inovácií.
- štruktúra organizácie /organizácia vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi a
ostatnými zainteresovanými osobami v organizácií a jej okolí/.
- zlepšovanie výkonnosti prostredníctvom budovania reputácie /budovanie vzťahov
s odberateľmi a zákazníkmi/.

Úryvok z Bloku 2. - Trhovo zameraný prístup k stratégii

Všetky organizácie podnikajú v blízkom prostredí alebo mikroprostredí, cez ktoré na seba často vzájomne pôsobia. Zahŕňame sem zákazníkov, dodávateľov i konkurentov. Vplyv blízkeho prostredia na organizáciu môže mať napríklad takúto podobu:

- konkurenčný boj o zákazníka,
- konkurenčný boj o /získanie spolupráce/ dodávateľa,
- konkurenčný boj o zdroje,
- konkurenčný boj /alebo spolupráca/ s cieľom ovplyvniť vonkajšie prostredie.

Trhovo zameraný prístup k stratégií začína analýzou blízkeho prostredia a zdrojov, ktoré má organizácia k dispozícií a prostredníctvom ďalšej analýzy a plánovania sa usiluje o čo najlepšie prispôsobenie organizácie jej prostrediu.

PORTEROV MODEL PIATICH SÍL

Veľká časť stratégie /najmä v súkromnom sektore/ je o vytváraní a udržaní konkurenčných výhod. Jedným z dostupných manažérskych nástrojov, ktorý je vhodný na analýzu blízkeho prostredia slúžiaceho tomuto účelu, je Porterových ,, 5 konkurenčných síl /Porter, 1980/.
Tento model sa široko používa ako nástroj na pochopenie štruktúry priemyselného odvetvia alebo sektoru a ako rámec pre identifikáciu možných štrukturálnych zmien.

Model rozoznáva päť typov konkurenčných tlakov vo vnútri sektora:
- zavedení konkurenti,
- novovstupujúce spoločnosti na trh,
- substitučné produkty,
- vyjednávacia sila dodávateľov,
- vyjednávacia sila odberateľov.

/Porter, 1980, The Open University Business School, Riadenie výkonnosti a zmeny, Zvyšovanie výkonnosti/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára