utorok 31. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - 5.týždeň - AKTIVITY

5.týždeň: Riadenie informácií

AKTIVITA 1

Vymenujte tri príklady ku každému druhu z nasledujúcich údajov a informácií, s ktorými sa zaoberáte vo svojej práci:
- informácie, ktoré dostávate pravidelne od ostatných pracovníkov /napríklad výpisy mesačných rozpočtov z finančného oddelenia, údaje z osobného oddelenia/.
- informácie, ktoré potrebujete na zistenie /napríklad, koľko klientov môžete očakávať budúci týždeň, koľko dovolenky má mať niektorý pracovník/.
- informácie z vonkajších zdrojov /napríklad usmernenie z odborných inštitúcií, správy z orgánov/.
- informácie, ktoré sprostredkujete ostatným pracovníkom /napríklad obežníky, poznámky od vášho manažéra, sťažnosti od zákazníkov/.
Pri každom z vašich príkladov si urobte stručnú poznámku o tom, ako sa zvyčajne informácie dostanú k vám a k ostatným pracovníkom /ústne, na oznamovacej tabuli, emailom, vnútropodnikovou alebo vonkajšou poštou, intranetom, internetom/.

AKTIVITA 2

Vyhodnotenie vlastnosti informácií, ktoré ste uviedli v aktivite 1. Keď uvažujete o vlastnostiach informácií vo vašich príkladoch, aké špecifické rozdiely ste našli ako manažér. Ako vyhodnocujete informácie, ktoré podávate ďalej?

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Riadenie informácií


Kapitola 5: Riadenie informácií

Čo rozumieme pod pojmom informácia.
Informácia je základným zdrojom manažmentu - každý manažér je manažérom informácií. Je tým, kto informácie zbiera a analyzuje, koná na základe informácií a sprostredkuje informácie.

Informačné toky
Pohybu údajov a informácií v organizácii hovoríme informačný tok. Ako manažér budete mať svoje vlastné požiadavky na informácie a budete musieť zabezpečiť, aby ostatní dostali informácie, ktoré potrebujú. Ste časťou informačného toku medzi jednotlivými skupinami.

Hladký tok informácií /príklad/
V telekomunikačnej spoločnosti, z úseku predaja príslušenstva, povedali manažérovi tímu opravárov o novej veľkej objednávke. Manažér o tom informuje svojich zamestnancov, ktorí mu zasa oznamujú, že ak opravy vyplývajúce z novej objednávky pridajú k ich súčasnej pracovnej náplni, tak budú preťažení. Manažér oznamuje požiadavku na dodatočné pracovné sily senior manažérom. Vypracuje tiež systém reportovania o tom, ako zamestnanci využívali pracovný čas a ostatné zdroje za posledných šesť mesiacov. Senior manažment v spoločnosti zváži žiadosť manažéra o zvýšenie zdrojov popri mnohých podobných žiadostiach v spoločnosti.

Vlastnosti a cena dobrej informácie
1. Relevantnosť
2. Zrozumiteľnosť
3. Dostatočná presnosť
4. Úplnosť
5. Dôveryhodnosť
6. Stručnosť
7. Aktuálnosť
8. Adresovaná správnej osobe
9. Doručená prostredníctvom správneho komunikačného kanálu
10. Náklady na získanie informácie budú nižšie ako hodnota úžitkov, ktoré poskytuje.

piatok 27. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Plánovanie a kontrola


Plánovanie a kontrola: realizácia zámerov - 4.kapitola

CYKLUS RIADENIA V PRAXI
Krok 1: Stanovenie cieľov
Ak sa chystáte prevziať iniciatívu, či už malú, alebo veľkú, musíte mať najprv jasno v tom, čo sa snažíte dosiahnuť. Užitočné je určiť si kritéria úspechu, aby ste vedeli, či ste ciele dosiahli alebo nedosiahli. Určené by mali byť SMART:
- špecifické /čo sa má konkrétne dosiahnuť/
- merateľné
- akceptovateľné /kým/
- reálne
- time - časovo vymedzené.

Krok 2: Príprava plánu, stanovenie ukazovateľov a vykonanie úlohy
Proces plánovania je v podstate:
- stanovenie jasných cieľov
- určenie úloh, ktoré sa musia urobiť
- priradenie úlohy ľuďom a zdrojom
- rozpracovanie plánu, vrátane ukazovateľov, ktoré vyjadrujú vaše potreby manažéra.
Kontrola:
- monitorovanie priebehu
- hodnotenie plánu.
Najbežnejším nástrojom plánovania je Ganttov diagram, ktorý má podobu stĺpcového grafu. Druhý nástroj, ktorý sa používa, je sieťová analýza, známa tiež ako analýza kritickej cesty. Sieťová analýza odhaľuje úlohy, ktorých začiatok závisí od ukončenia iných úloh. Tieto úlohy tvoria v pláne ,,kritickú cestu,,. Tá bude podstatne vplývať na čas ukončenia projektu. Takáto cesta bude mať tendenciu definovať najkratší časový rozsah projektu bez ohľadu na ostatné úlohy.

Krok 3: Monitorovanie procesu
- priama účasť a pozorovanie
- pravidelné podávanie správ
- mimoriadne hlásenie
- kladenie otázok a diskusia
- vedenie výkazov a štandardných štatistických prehľadov.

Krok 4: Prijímanie opatrení na základe monitorovania výsledkov
1. Prehodnotenie cieľov
2. Upravenie úloh a aktív
3. Pokračovanie v plnení cieľov.

štvrtok 26. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - 4.týždeň - AKTIVITY


Študentom manažérskeho programu EFEKTÍVNY MANAŽÉR, končia tento týždeň AKTIVITY venované Kapitole č.4 - PLÁNOVANIE A KONTROLA: realizácia zámerov.

AKTIVITA 1
Táto aktivita od Vás vyžaduje, aby ste určili jednu z mikrooperácií vo vašej organizácii, najradšej takú, ktorú riadite.

AKTIVITA 2
V tejto aktivite sa od Vás žiada, aby ste identifikovali takmer dokončenú úlohu, projekt, ktorý by bol úspešnejší s lepšími postupmi cyklu riadenia. Ďalej vyžaduje, aby ste určili, ktoré štádia cyklu riadenia sa mohli realizovať lepšie a prečo. Nakoniec sa od Vás žiada, aby ste identifikovali, čo by ste urobili inak, ak by ste mali príležitosť úlohu alebo projekt realizovať znova.

AKTIVITA 3
V tejto aktivite od Vás chceme, aby ste pracovali nad vašim vlastným problémom manažérskeho riadenia. Identifikácia, analýza a riešenie problému na pracovisku obyčajne počíta s tým, že sa dá oprieť o existujúce manažérske vedomosti. Na pracovisku sa vám však nemusí podariť určiť problém, ani keď máte dobré vedomosti, kým ho nerozanalyzujete. S ďalším pokračovaním kurzu by ste však mali zistiť, že dokážete využiť rastúce množstvo poznatkov, o ktoré sa budete opierať pri identifikácii, analýze a riešení problémov.

AKTIVITA 4
Ako manažérovi, vám bude veľmi dobre známa požiadavka ,,napíšte krátku správu,,. Mala by byť zhrnutím Aktivít 1 až 3.

streda 25. mája 2011

STANTE SA AJ VY ČLENOM SKUPINY ŠTUDENTOV OUBS na Slovensku.


SKUPINA 20rokovOU Vám umožní byť a zostať v kontakte so svojimi aktuálnymi kolegami zo skupiny, ako aj vytvorenie si nových kontaktov s bývalými a novo študujúcimi študentami.

Denne na týchto sociálnych sieťach prinášame novinky o dianí na OUBS v UK a na SVK, možnosti a obsah jednotlivých študijných programov, oznamy o konaní tútoriálov, denných a rezidenčných škôl, administratívne oznamy ako aj možnosť diskusie na konkrétne témy, pripomienky a otázky adresované na spokojnosť so štúdiom.

Našim cieľom je práve prostredníctvom tejto skupiny študentov a absolventov OUBS umožniť Vám sa stretávať so všetkými absolventmi OUBS zo SVK a CZ, mať možnosť byť s nimi v kontakte aj po skončení štúdia a poprípade si vzájomne profesionálne poradiť a pomôcť.

20rokovOU group na Linkedin:
20rokovOU group na Facebooku: www.facebook.com/20rokovou
20rokovOU group na Twitteri: www.twitter.com/20rokovOU

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Vlastnosti efektívneho manažéra.


Povahové vlastnosti a správanie.

Dáva jasné pracovné pokyny
Chváli ostatných, keď si to zaslúžia: chápe dôležitosť pochvaly.
Je ochotný si nájsť čas na vypočutie
Pokojný a rozvážny väčšinu času: vie sa kontrolovať, nestráca nervy.
Má primerané technické vedomosti na to, aby dozeral na prácu: usmerňovanie, učenie a hodnotenie.
Rozumie problémom skupiny
Osobnou čestnosťou si získava rešpekt skupiny
Spravodlivý ku každému
Požaduje dobrú prácu od každého
Získava dôveru ľudí:
Prevezme rolu vodca:
Je skromný, nie je namyslený:
Ľahko sa s ním komunikuje.

Vy ste tou najlepšou osobou, ktorá posúdi, či vaše schopnosti sa zhodujú s požiadavkami manažérskej práce, keďže manažérska rola sa líši v závislosti od rôznych faktorov. Nie je ľahké urobiť hodnotenie, ale môže vám pomôcť, ak zvážite spôsob, akým ste riadený vy svojim nadriadeným. Manažéri majú tendenciu používať svojich nadriadených ako vzor bez ohľadu na to, či ich vzor je vhodný a efektívny.

utorok 24. mája 2011

MBA Modul B820 11E STRATEGY - DENNÁ ŠKOLA

PORTEROV MODEL ,,PIATICH SÍL,,

Bargaining power of suppliers
Suppliers are powerful when the supplier’s product
is important to the buyer‘s business
is differentiated
has high switching costs
and when supplier companies
are dominant and more concentrated than the buyers
sell to small and unimportant customers
are not obliged to contend with substitute products
pose a threat of forward integration.

Bargaining power of buyers
Buyers are powerful if they
purchase large volumes compared to sellers‘ sales
pose a threat of backward integration
have full information

and if

the product is unimportant to the quality of the buyer‘s product
purchases are standard or undifferentiated
switching costs are low.

Pressure from substitutes
Substitutes are products/services that can perform the same function in a better way
They limit the potential profitability of an industry
They place a ceiling on the prices that can be charged in an industry
Responses to threats from substitutes are often an industry-wide action.
The most dangerous substitutes are those that
improve the price-performance relationship
are produced by profitable industries.

pondelok 23. mája 2011

MBA Modul B820 11E STRATEGY - DENNÁ ŠKOLA

V sobotu 21.5.2011 sa uskutočnila v Bratislave /Apollo Business Centrum II/ zaujímavá a prvá denná škola modulu B820 11E STRATEGY MBA s tútorom p. Janom Ebbenom.

Jedným z viacerých konceptov, ktoré sa aplikovali na prípadovú štúdiu AXA bol koncept ,,PORTEROVYCH PIATICH SÍL,,

Porter’s 5-Forces-Model


A model
for structural analysis of industries
to describe the attractiveness of an industry for investment
to determine the most formidable competitive forces.
A basis
on which to determine strengths and weaknesses of one‘s own strategic position
for determining the appropriate offensive or defensive strategic action.

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - unikátne manažérske vzdelávanie KAPITOLA 1


OD ČOHO ZÁVISÍ EFEKTÍVNOSŤ?

Najmenej 4 skupiny faktorov vplývajú na Vašu efektívnosť manažéra, i keď nie nad všetkými máte priamu kontrolu.

VY. Na prvom mieste ste to vy. Vy vnášate do svojej práce jedinečnú zmes vedomostí, zručností, postojov a skúseností a to všetko vplýva na vašu efektívnosť.

VAŠA PRÁCA. Pravdepodobne má veľa spoločných čŕt s inými manažérskymi zamestnaniami, ale tak ako ste výnimočný vy, je v určitých detailoch výnimočná aj vaša práca a jej požiadavky na vás.

ĽUDIA S KTORÝMI PRACUJETE. Ľudia, s ktorými pracujete, podstatne vplývajú na to, akým efektívnym manažérom ste. Jedným z meradiel manažérovej efektívnosti je, do akej miery vie manažér motivovať ľudí a koordinovať ich úsilie pri dosahovaní optimálneho výkonu. Manažéri sú skôr závislí od ľudí. Efektívnosť manažérov je limitovaná kvalitami, schopnosťami a ochotou týchto ľudí.

VAŠA ORGANIZÁCIA. Organizácia, v ktorej pracujete, určuje, ako efektívny môžete byť. To, ako je organizácia štruktúrovaná a aká je vaša pozícia v nej, môže vplývať na vašu autoritu a zodpovednosti a klásť prekážky vašim schopnostiam. Podobne aj kultúra organizácie so svojimi nepísanými normami a spôsobmi práce ovplyvňuje vašu schopnosť byť efektívnym manažérom.

The Open University Business School, Efektívny manažér, Riadenie a riadenie ľudí, 2010

piatok 20. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - unikátne manažérske vzdelávanie KAPITOLA 1


Ponúkame Vám možnosť študovať tento pol ročný manažérsky modul EFEKTÍVNY MANAŽÉR, zo začiatkom vždy v novembri a máji.
Toto manažérske vzdelávanie je určené pre nižší a stredný manažment.

Kapitola 1 - ČO ROBIA MANAŽÉRI

Svet manažmentu - úryvok
Carly musela pripustiť, že jej povýšenie do funkcie riaditeľky odboru nebola práca, ktorú očakávala. Jej nadriadený ju požiadal, aby si na prvé hodnotiace stretnutie pripravila prehľad názorov na svoju prácu. Počas posledných troch dní si Carly robila stručné poznámky do diára. Keď prečítala prehľad svojich skúseností nadriadenému, zistila, že je dosť skľučujúci:

- stále ma niekto vyrušuje! Nikdy nemôžem venovať dosť času úlohe, na ktorej pracujem.
- zdá sa, že viac reagujem na udalosti a požiadavky, než na ne sama dávam podnet.
- väčšinu času trávim jednorázovými každodennými záležitosťami.
- musím sa vždy dohadovať o pracovných povinnostiach a zdrojoch.
- nikdy nemám čas na premýšľanie - rozhodnutia musím vždy urobiť okamžite.
- zdá sa, že celý svoj čas trávim rozhovormi s ľuďmi a vlastne nič nerobím.

Keď Carly dohovorila, ospravedlnila sa. Jej nadriadený sa zasmial a povedal: ,,Vitajte vo svete manažmentu!,,.

Open University Business School, Efektívny manažér, Riadenie a riadenie ľudí, 201O

MBA Modul B820 11E STRATEGY - DENNÁ ŠKOLA


Oznamujeme študentom OUBS študijného programu MBA B820 11E STRATEGY, že dňa 21.5.2011, od 12.00 do 17.00 sa uskutoční DAY SCHOOL 1 pre bratislavskú skupinu, ktorú vedie a tútoruje p. Jan EBBEN.

Program DAY SCHOOL 1:
- greetings and introductions,
- administrative issues and questions,
- important concepts and frameworks,
- case study AXA,
- TMA 01,
- wrap-up.

Tešíme sa na Vás v:
OMI, Apollo Business Centre II, 1.poschodie
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava

štvrtok 19. mája 2011

OUBS ponúka manažérske štúdium modulu EFEKTÍVNY MANAŽÉR - riadenie a riadenie ľudí


The Open University Business School ponúka vysoko kvalitné štúdium manažérského programu EFEKTÍVNY MANAŽÉR vhodný pre nižší a stredný management.

Prínos pre jednotlivca: Predpoklady pre úspešnú efektívnu spoluprácu s podriadenými, kolegami a nadriadenými.

Prínos pre firmu: Základy efektívneho riadenia, manažérske riadenie, riadenie seba i ostatných.

EFEKTÍVNY MANAŽÉR je jeden z dvoch modulov, potrebných k získaniu Profesionálneho CERTIFIKÁTU v manažmente.

EFEKTÍVNY MANAŽÉR je vhodný:
pre študentov bez vysokoškolského vzdelania, ktorí chcú študovať MBA,
pre technických špecialistov,
pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si
manažérske postupy,
pre ľudí s praxou.

Obsah kurzu:
1. Čo robia manažéri: manažérske zručnosti, požiadavky, obmedzenia a možnosti vášho povolania, prechod k manažmentu, rozpoznávanie tlaku a vyhýbanie sa stresu, organizovanie vlastného času.

2. Komunikácia a riadenie komunikácie: komunikačná klíma, teórie komunikácie, pochopenie komunikácie, prekážky v komunikácii, komunikačné zručnosti, komunikácia a nové technológie, ako viesť porady efektívnejšie.

3. Riešenie problémov a proces rozhodovania: proces rozhodovania v organizácii, riešenie problémov - rámec, rozhodovanie - porovnávanie možností a voľba z možností, riešenie problému v akcii /príklady/.

4. Plánovanie a kontrola - realizácia zámerov: realizácia zámerov, plánovanie a kontrola, riešenie komplexnosti, hodnotenie - ako dobre si počíname, čo sa hodnotí a akým spôsobom, návrh formálneho hodnotenia.

5. Riadenie informácií: čo sú informácie, vlastnosti a cena dobrej informácie, požiadavky na informácie, manažérske informačné systémy, zdokonaľovanie vášho riadenia informácií.

6. Porozumenie ľudí v práci: jednotlivci a organizácie, psychologická dohoda, Teória očakávania, ďalšie teórie motivácie.

7. Pochopenie vedenia: vedenie v praxi a v kontexte, rozvýjanie vodcovských zručností.

8. Práca v skupinách a tímoch: ako dosiahnúť, aby tímy pracovali, formovanie úspešných tímov, tímové roly, životný cyklus tímu, riadenie činnosti tímu, riadenie konfliktu, kontrola a hodnotenie výkonnosti tímu, moderné formy skupín a tímov.

9. Nábor a výber zamestnancov: dôležitosť správneho riadenia náboru a výberu zamestnancov, analýza práce a tvorba popisu práce, špecifikácia pracovníka, marketing voľných pracovných miest, výber uchádzačov, príprava a riadenie výberového pohovoru, etika náboru a výberu, adaptačný proces a socializácia.

10. Riadenie výkonnosti: cyklus riadenia výkonnosti, každodenné riadenie výkonnosti, riadenie slabej alebo klesajúcej výkonnosti, vedenie hodnotiacej porady.

11. Vzdelávanie a rozvoj v práci: potreba učenia sa, identifikácia vzdelávacích potrieb, koučovanie, mentoring, osobný a profesionálny rozvoj, vyhodnotenie vzdelávania.

12. Organizačná kultúra: dimenzie a typy organizačnej kultúry, psychologická klíma.

13. Organizácia a externé prostredie: externé prostredie, záujmové skupiny, posudzovanie dosahu STEEP faktorov.

14. Riadenie zmeny: typy zmeny, plánované a emergentné prístupy k zmene - prípadova štúdia, uskutočniteľnosť zmeny, 5 stratégii zmeny, Šesťkrokový proces zmeny, jednanie s opozíciou.

Štúdium tohto unikátneho manažérskeho vzdelávania prebieha v Bratislave, Košiciach a Prahe.

Priebeh štúdia a podpora:
- študijné materiály založené na prípadových štúdiách,
- tútor /skúsený konzultant z praxe/,
- tutoriály a denné školy,
- písomné práce s aplikovaním osobných skúsenosti na obsah kurzu,
- víkendová Rezidenčná škola,
- moderný študentský web - internetová diskusia

Viac informácii o tomto úžasnom manažérskom vzdelávaní nájdete na: http://manazerske-vzdelanie.openmanagement.sk/studijne-programy/efektivny-manazer/

streda 18. mája 2011

Oznam pre študentov, ktorí študovali do MÁJA 2010 a počnúc MÁJOM 2010 - zmena prístupu na študentský web

Oznamujeme všetkým študentom, ktorý študovali pre MÁJOM 2010 a začali študovať svoj modul od MÁJA 2010 /Profesionálny CERTIFIKÁT a DIPLOM v manažmente/, aby sa na študentský web prihlasovali na tomto linku: http://student.openmanagement.eu/

Tento oznam sa NEVZŤAHUJE pre študentov aktuálnych modulov !!!!

utorok 17. mája 2011

Oznam pre študentov Modulu FINANCIE a MARKETING - skupina BAFM111E - Tutoriál č.1

Oznamujeme študentom OUBS Modulu FINANCIE a MARKETING - BAFM111E, skupina BRATISLAVA /BAFM111E/, že dnes 17.5.2011 o 16.00 sa uskutoční 1. TUTORIÁL s tútorom p. Petrom MIŽÍKOM.

Miesto konania:
OMI, s.r.o.
Apollo Business Centre II
Prievozská 4/A, 1.poschodie
829 01 Bratislava

Tešíme sa na Vás!

streda 11. mája 2011

Oznam pre študentov Modulu EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Tutoriál č.1

Oznamujeme študentom OUBS Modulu EFEKTÍVNY MANAŽÉR - BZCS628, skupina BRATISLAVA /BAEF111E/, že dnes 11.5.2011 o 16.00 sa uskutoční 1. TUTORIÁL s tútorkou p. Katarínou LEŠTÁKOVOU.

Miesto konania:
Apollo Business Center II
Prievozská 4/A, 1.poschodie
821 09 Bratislava

Tešíme sa na Vás!

utorok 10. mája 2011

Oznam pre študentov Profesionálneho DIPLOMU v manažmente - REZIDENČNÁ ŠKOLA

Profesionálny Diplom v manažmente - MODUL BZCS700 - Skupina BAD110K a KED110K

Jednou z povinných účasti Vášho štúdia je REZIDENČNÁ ŠKOLA, ktorá sa bude konať v termíne 17. - 19.6.2011 /piatok - nedeľa/, v Holliday Inn Žilina.

Chceli by sme Vás poprosiť o potvrdenie záujmu Vašej účasti na RŠ na kontakte k.harantova@omi.sk.

V prípade, že sa nebudete môcť RŠ zúčastniť, náhradný termín bude v januári 2012. Účasť na RŠ je možné odložiť len raz!

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Blok 2 Zvyšovanie výkonnosti

ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI - Blok 2.

- holistický a funkčný prístup ku zlepšovaniu výkonnosti.
- interakcia medzi kontrolným systémom a ľuďmi.
- zlepšovanie výkonnosti prostredníctvom analýzy externého prostredia organizácie.
- zlepšovanie výkonnosti prostredníctvom posilňovania schopnosti organizácie.
- zavádzanie inovácií.
- štruktúra organizácie /organizácia vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi a
ostatnými zainteresovanými osobami v organizácií a jej okolí/.
- zlepšovanie výkonnosti prostredníctvom budovania reputácie /budovanie vzťahov
s odberateľmi a zákazníkmi/.

Úryvok z Bloku 2. - Trhovo zameraný prístup k stratégii

Všetky organizácie podnikajú v blízkom prostredí alebo mikroprostredí, cez ktoré na seba často vzájomne pôsobia. Zahŕňame sem zákazníkov, dodávateľov i konkurentov. Vplyv blízkeho prostredia na organizáciu môže mať napríklad takúto podobu:

- konkurenčný boj o zákazníka,
- konkurenčný boj o /získanie spolupráce/ dodávateľa,
- konkurenčný boj o zdroje,
- konkurenčný boj /alebo spolupráca/ s cieľom ovplyvniť vonkajšie prostredie.

Trhovo zameraný prístup k stratégií začína analýzou blízkeho prostredia a zdrojov, ktoré má organizácia k dispozícií a prostredníctvom ďalšej analýzy a plánovania sa usiluje o čo najlepšie prispôsobenie organizácie jej prostrediu.

PORTEROV MODEL PIATICH SÍL

Veľká časť stratégie /najmä v súkromnom sektore/ je o vytváraní a udržaní konkurenčných výhod. Jedným z dostupných manažérskych nástrojov, ktorý je vhodný na analýzu blízkeho prostredia slúžiaceho tomuto účelu, je Porterových ,, 5 konkurenčných síl /Porter, 1980/.
Tento model sa široko používa ako nástroj na pochopenie štruktúry priemyselného odvetvia alebo sektoru a ako rámec pre identifikáciu možných štrukturálnych zmien.

Model rozoznáva päť typov konkurenčných tlakov vo vnútri sektora:
- zavedení konkurenti,
- novovstupujúce spoločnosti na trh,
- substitučné produkty,
- vyjednávacia sila dodávateľov,
- vyjednávacia sila odberateľov.

/Porter, 1980, The Open University Business School, Riadenie výkonnosti a zmeny, Zvyšovanie výkonnosti/.

pondelok 9. mája 2011

Upozornenie pre študentov MBA - B820 STRATEGY

Oznamujeme Vám, že od 10.05.2011 od 9.00 sa môžte prihlasovať na termíny RŠ na študentských stránkach OU pod svojim heslom. Každý študent sa musí prihlásiť sám!

Odporúčame to zarezervovať, čo najskôr, predídete obsadeniu termínov.

Rezidenčné školy:

12.8.11 Swindon /Alexandra House/
12.8.11 High Wycombe, Bucks /Lane End Conference Centre/

16.8.11 Whittlebury, Nr Towcester /Whittlebury Hall/

19.8.11 Belgium /Brussels Airport Holiday Inn/
19.8.11 Manchester /Macdonald Manchester Hotel/

23.8.11 Manchester /Macdonald Manchester Hotel/

RŠ trvá od piatka 14.00 do pondelka 12.30 hod.

Ako jedna spoločnosť využila dennú finančnú manažérsku správu na zlepšenie kvality.

Začiatkom 90-tych rokov zaviedla jedna chemická spoločnosť program TQM a začala robiť obšírne meranie participácie zamestnancov, štatistickú kontrolu procesu a kľúčových ukazovateľov kvality. Použitie softvérových kontrolných bodov a systém vzdialeného vstupu dát umožnilo závodu monitorovať viac ako 30 000 pozorovaní svojich výrobných procesov každé 4 hodiny. Manažéri oddelenia a prevádzkový personál, ktorý mal teraz prístup k masívnemu množstvu prevádzkových údajov v reálnom čase, zistili, že ich mesačné finančné správy nie sú relevantné.

Jeden z manažérov oddelenia však videl veci inak. Vytvoril výkaz denného príjmu. Každý deň odhadoval hodnotu výstupu z výrobného procesu, pričom používal odhadované trhové ceny a odpočítal výdavky na suroviny, energiu a kapitál spotrebovaný vo výrobnom procese. Aby priblížil náklady výroby jednoduchého produktu, znížil výnosy za nie komplikované výstupy od 50% do 100%.

Denná finančná správa dávala prevádzkarom hodnotnú spätnú väzbu a motiváciu a tiež dohliadala na ich snahu v oblasti kvality a produktivity. Vedúci oddelenia pochopili, že nie je vždy možné súčasne zlepšiť kvalitu, znížiť spotrebu energie a zvýšiť výrobnú kapacitu - zvyčajne sú nevyhnutné kompromisy.
Chcel denný finančný výkaz, aby takéto nevyhnutné kompromisy dokázal riadiť. Rozdiely medzi spotrebovanými vstupmi a vyrobenými výstupmi identifikovali úspech alebo neúspech úsilia zamestnancov z predchádzajúceho dňa.
Prevádzkari boli splnomocnení rozhodovať, čo mohlo zlepšiť kvalitu, zvýšiť produktivitu, znížiť spotrebu energie a materiálov.

Spätná väzba a poverovanie malo viditeľné výsledky. Ak sa, napríklad, pokazil vodíkový kompresor, supervízor na nočnej smene požiadal čatu naliehavých opráv, aby to opravili. Predtým by takáto porucha nie kritického komponentu bola vpísaná do zoznamu a manažér, ktorý by prišiel na druhý deň, by to musel prešetriť. Supervízor nočnej smeny vedel, aké sú náklady potenciálnej straty výstupov a že urýchlenie opravy sa niekoľkokrát vráti cez vyprodukovaný výstup v prípade, ak by bol kompresor k dispozícii pred ránom.

Oddelenie zaviedlo záznamy kvality a výstupov. Časom sa manažér oddelenia začal znepokojovať, aby zamestnanci nestratili záujem na kontinuálnom zlepšovaní. Pritvrdil parametre pre špeciálnu produkciu a upravil ceny tak, aby preniesol 25% prémiu pre výstup obsahujúci len zanedbateľnú časť nečistôt. Prevádzkari pokračovali v zlepšovaní výrobného procesu.

Úspech dennej finančnej správy spočíval v schopnosti manažéra vytvoriť finančnú penalizáciu toho, čo bolo predtým nehmatateľnou premennou - kvalita výstupu.

Pomocou tejto inovácie bolo ľahké vidieť, kde by mohli zlepšenia procesu a kapitálové investície generovať najvyššiu návratnosť.

Zdroj: Kaplan a Norton, 1998, /The Open University Business School, BZCS700, Riadenie výkonnosti a zmeny/.

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Blok 1 Výkonnosť organizácie

VÝKONNOSŤ ORGANIZÁCIE - Blok 1.
- výkonnosť organizácie z rôznych uhlov pohľad /odlišné funkčné perspektívy
vs. rozdielne pohľady zainteresovaných osôb/.
- meranie efektivity marketingu, riadenia ľudí, riadenia prevádzkovej činnosti,
riadenia informácií a riadenia financií.
- ako prepojiť meranie výkonnosti so strategickými cieľmi organizácie.
- účinok merania výkonnosti na správanie sa ľudí.

Úryvok z Bloku 1. - Chápanie orientácie na trh
Piercy /1997/ popisuje tento prístup k marketingu ako prístup orientovaný na trh - niektorí ho označujú ako celoorganizačný marketing. Rozlišujúcim momentom medzi oboma týmito prístupmi je dôraz na to, že všetky oddelenia v organizácií sú prepojené so zákazníkom - nie je to len oddelenie marketingu.

Prístup orientácie na trh má 3 komponenty:
- orientáciu na zákazníka,
- orientáciu na konkurentov,
- koordinácia interných funkcií.
Prvé dva komponenty predstavujú celoorganizačné generovanie tých poznatkov z trhu /market intelligence/, ktoré sa týkajú súčasných a budúcich potrieb zákazníkov a sprístupnenie týchto informácií pre všetky oddelenia.
Orientácia na zákazníka znamená aj kontinuálne monitorovanie informácií o zákazníkoch, aby sme boli schopní vytvoriť najvyššiu hodnotu.
Koordinácia interných funkčných oddelení sa týka celoorganizačnej koordinácie zdrojov ako reakcie na požiadavky zákazníkov. Možnosť ,,prepojenia,, medzi oddeleniami zohráva kľúčovú úlohu pre šírenie poznatkov z trhu a schopnosť organizácie reagovať na ne /Jaworski a Kohili, 1990/
Chartered Institute of Marketing /CIM/ definuje marketing takto:
,, Marketing je manažérsky proces na identifikáciu, predvídanie a uspokojovanie potrieb zákazníkov pri súčasnom dosahovaní zisku,,.

Riadenie výkonnosti a zmeny /Profesionálny DIPLOM v manažmente/

Jednoročný postgraduálny program vhodný hlavne pre manažérov, v ktorom sa prelínajú hlavné aspekty výkonnosti v piatich funkčných oblastiach: ZÁKAZNÍCI, PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ, ĽUDIA, FINANCIE a INFORMÁCIE.

Program je zameraný na techniky a postupy, ktoré manažérovi umožnia:
- porozumieť a posudzovať celkovú výkonnosť organizácie,
- hľadať optimálne prístupy na zvýšenie výkonnosti organizácie,
- schopnosť rýchlo a zároveň premyslene reagovať na zmeny v okolí i vo
vnútri organizácie,
- presadiť, naplánovať a riadiť zmeny v organizácii.

Vyvrcholením programu je PRACOVNÝ PROJEKT, v ktorom študenti aplikujú rôzne manažérske koncepty na problémy ich vlastných organizácií a navrhujú svoje praktické odporúčania na zvýšenie ich výkonnosti. Študent tak má možnosť aplikovať nové vedomosti a zručnosti v kontexte konkrétnej organizácie a demonštrovať schopnosť reálne navrhnúť a riadiť program zmeny.

Oznam pre študentov Profesionálneho DIPLOMU v manažmente - Tutoriál č.1

Riadenie výkonnosti a zmeny BZCS700 BAD 111E

Oznamujeme študentom OUBS Modulu Riadenie výkonnosti a zmeny /Profesionálny DIPLOM v manažmente/ skupina BA, že dnes 09.05.2011, o 16.30 sa uskutoční 1.TUTORIÁL s tútorom p.Braňom JELENČÍKOM.
Miesto konania:
Apollo Business Center II
Prievozská 4/A, 1.poschodie
821 09 Bratislava

Tešíme sa na Vás!

piatok 6. mája 2011

MBA Modul B820 STRATEGY

B 820 STRATEGY KURZ, ktorý skutočne mení životy ľudí!

Od MÁJA 2011 začal prebiehať MBA MODUL - STRATEGY, ktorého obsahom je:

STRATEGY je často videná ako jedna z kľúčových úloh vedúcich pracovníkov, čo je obzvlášť užitočná pre stredný manažment a prípravu na vysoké pozície. To prispeje k vášmu praktickému vývoju ako manažéra tým, že prináša vhľad do teórie a praxe riadenia procesu strategického rozhodovania.
Stratégia môže ovplyvniť i to, či organizácia prežije, prosperuje alebo zomrie. Prežitie a prosperita závisí na riešení otázky napríklad: ktoré produkty či služby ponúkať, či sledovať jednu alebo viacero línií, ktoré uvádza na trh, aké aktivity alebo obmedzenia vyvíjať na miestnych trhoch, poprípade expandovať na medzinárodných trhoch, ako získať vhodné technológie, znalosti, financie, ľudské zdroje, zručnosti a schopnosti potrebné k rozvoju a zhodnotiť ich relevantnosť pre vaše aktuálne a budúce konkurenčné sily.
Naučíme Vás ako analyzovať vzťahy s dodávateľmi, zákazníkmi, konkurentmi a spolupracovníkmi. Budete schopný identifikovať a zhodnotiť svoje organizačné zdroje a schopnosti, vrátane schopností finančných, ľudských, fyzických /kontrola nad budovami, zariadeniami, dopravné siete/ a schopností nehmotných zdrojov /vedomosti, značky, neformálne vzťahy so spolupracovníkmi a obchodnými partnermi/.
Kladieme dôraz na dôležitosť rozvoja potenciálnych zdrojov, strategickej výhody nad konkurenciou /súčasnej aj budúcej/ a vysvetlíme ako úspešné organizácie riadia tento proces. Dozviete sa, ako identifikovať potenciálne zdroje výhody vo vašej organizácii.
Efektívny strategický manažment vyžaduje porozumieť zainteresovaným stranám, kto sú, identifikovať ich moc a vplyv, ich ciele a dôvody prečo by mohli mať vplyv na vašu organizáciu
Súčasťou modulu je ON-LINE FÓRUM ako základná činnosť pre študentov a tútora skupiny. Neformálne ON-LINE FÓRUM sa používa pre interakciu medzi Vami a ostatnými študentmi a Vašim tútorom/lektorom. K dispozícií je široká škála informačných prístupov prostredníctvom ON-LINE prístupu do KNIŽNICE OU, rovnako ako špecializované informačné zdroje pre študentov, ktoré sú súčasťou MODULU B820 STRATEGY.

Študenti MBA - Modul B820/skupina BRATISLAVA

Chceli by sme Vás privítať na MODULI B820 STRATEGY, ktorý je úvodným modulom študijného programu MBA a zároveň Vám popriať veľa síl, energie a chuti počas celého veľmi zaujímavého štúdia modulu STRATEGY.

Týmto Vás chceme poinformovať o nasledujúcich aktivitách:
- Bratislavskú skupinu tvorí 20 študentov
- Tútorom/inštruktorom pre Vás bude JAN EBBEN
- Tutor Group Forum je otvorené na stránkach OU, preto si skontrolujte svoje
prihlasovacie údaje a zaradenie v skupine
- Medzi prvé aktivity, ktoré určite oceníte Vy aj tútor je malé predstavenie sa
skupine a potvrdenie účasti na 1.tutoriáli
- Na tejto stránke nájdete väčšinu študijného materiálu v elektronickej forme
- Po prihlásení sa do TGF určite si potvrďte notifikáciu na zasielanie príspevkov
do Vašej emailovej schránky, čím budete celý čas informovaný o každej
pracovnej aktivite Vašich kolegov a skupiny.

Na záver už len spomenieme poslednú činnosť, ktorá bude patriť k tomuto štúdiu a to čítať/študovať všetky materiály, ktoré máte k dispozícií.

Prečo študovať MBA práve na OUBS časť.3 ?

AKREDITÁCIE
The Open University Business School patrí medzi necelé 1% svetových manažérskych škôl, ktoré majú všetky tri kľúčové akreditácie, čo znamená, že štúdijný program, spôsob výučby a systém riadenia kvality vyhovuje európskym i americkým požiadavkám na špičkovú manažérsku školu.

Akreditácia AAC SB: Boli sme exkluzívne prvou ,,open learning,, školou, ktorá dostala medzinárodnú akreditáciu ASSOCIATION TO ADVANCE COLLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS /AACSB/. Táto akreditácia je udelená tým školám, ktoré poskytujú široké štandardy kvality podporené obchodnou a akademickou komunitou. Medzi akreditované patrí HARVARD, LONDON BUSINESS SCHOOL, DARTMOUTH COLLEGE a STANFORD UNIVERSITY.

Akreditácia EQUIS: Získali sme prestížnu EQUIS - EUROPEAN QUALITY IMPROVEMENT SYSTEM udelenú Európskou nadáciou pre rozvoj manažmentu, Európskeho fóra pre informácie, výskum, budovanie sietí a najlepšiu prax pre rozvoj manažmentu. EQUIS je medzinárodný štandard pre preverovanie a akreditáciu inštitúcií vyššieho vzdelania v manažmente a obchodnej administrácie. Ďalší držitelia EQUIS sú HEC škola manažmentu v Paríži, IESE BUSINESS SCHOOL a JUDGE BUSINESS SCHOOL v CAMBRIDGE.

Akreditácia AMBA: Nezávislá akreditačná asociácia MBA poskytuje našim MBA a MPA programom uznanie na medzinárodnom trhu. Táto organizácia je jedinečná tým, že zastupuje záujmy MBA študentov a absolventov, hlavných obchodných škôl a zamestnávateľov MBA. Ďalší akreditovaní sú: HENLEY MANAGEMENT COLEGE, CRANFIELD SCHOOL OF MANAGEMENT a LONDON BUSINESS SCHOOL.

Prečo študovať MBA práve na OUBS časť.2 ?

Systém OUBS zameraný na prax poskytuje väčší kontakt s tútormi a ostatnými študentmi ako iné FACE TO FACE programy. Našimi študentmi sú prevažne manažéri vo veku od 30 do 40 rokov. Pokiaľ sa stanete naším študentom, budete mať možnosť vytvoriť si vlastné kontakty v našej MBA sieti.

Ak máte záujem o kontakty so zahraničím, môžete sa pripojiť na naše ON-LINE FÓRUM a vymeniť si postrehy s ľuďmi z celého sveta. Vašimi spoločníkmi budú ľudia zameraní na kariéru, ktorých motiváciou je zlepšovanie svojich vlastných vedomostí a skúseností.

Po absolvovaní sa automaticky stávate súčasťou klubu absolventov MBA na OUBS - celosvetovej komunity, ktorú tvorí viac než 18 000 členov. Členovia klubu absolventov pochádzajú z Austrálie, Nemecka, Bermúd, Hong Kongu, Nového Zélandu a Juhoafrickej republiky.

Prečo študovať MBA práve na OUBS ?

Kvalitný obsah programu a študijných materiálov, ktoré sú písané akademikmi The Open University a sú v nich rozpracované najnovšie výskumy a názory medzinárodných expertov v oblasti manažmentu. Sú preverené externými akademikmi, aktívnymi manažérmi aj študentmi. Vyhnete sa zháňaniu ďalších doplňujúcich materiálov, lebo vám dodáme kompletné študijné materiály. Ako podporu pri štúdiu môžete využiť osobného tútora /lektora/ a on-line fórum. Získate kontakty po celom svete a stanete sa súčasťou globálnej siete.

Medzi mnohými sponzormi MBA študentov sú: ASTRA ZENECA, BBC, IBM, MARCONI Plc, NORWICH UNION Plc a ROLLS ROYCE Plc.

Študujte s kontaktmi po celom svete a staňte sa súčasťou globálnej siete.

Oznam pre študentov OUBS, ktorí sa nezúčastnili ZPS!

Oznamujeme všetkým študentom OUBS, ktorí sa nezúčastnili ZPŠ modulu Profesionálny CERTIFIKÁT v manažmente /3.5.11/ a modulu Profesionálny DIPLOM v manažmente /5.5.11/, aby do 5 dní od konania skúšky zaslali vyplnený FORMULÁR:
- FORM EBC, ak sa ospravedlňujete z pracovných dôvodov
- FORM EOC, ak sa ospravedlňujete z iných ako pracovných dôvodov, zo zdravotných dôvodov /s priloženým dokladom od lekára/.

Vyplnenie formulárov požadujeme v ANGLICKEJ VERZII, pre potreby OUBS.

Takto vyplnení FORMULÁR NEÚČASTI na ZPŠ Vás poprosíme zaslať do 5 DNÍ od konania skúšky na adresu:
Open Management International /OMI/
Apollo Business Center II
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava

streda 4. mája 2011

Vice kancelár OUBS Martin Bean predkladá dôkaz na podnikanie, inovácie, zručnosti.

Martin Bean, Vice kancelár OUBS, dnes predložil ústny dôkaz o podnikaní, inovácií a zručností, v rámci svojho šetrenia, o budúcnosti vysokoškolského vzdelávania. Viac na.