štvrtok 30. júna 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Nábor a výber zamestnancov


Kapitola 9: Nábor a výber zamestnancov

JE VOBEC POTREBNÉ POZÍCIU OBSADIŤ ?

Mali by sme si položiť nasledovnú otázku: Je potrebné, aby voľné miesto bolo obsadené práve teraz, alebo je ho vôbec potrebné obsadiť?
Voľné pracovné miesto okrem toho poskytuje možnosť prehodnotiť, ako je práca organizovaná, ako aj zručnosti, ktoré organizácia potrebuje na zabezpečenie svojho budúceho úspechu:

1. Zamestnanci na dobu určitú - tento spôsob je vhodný, ak je určitý jednotlivec potrebný len na krátke obdobie a práca si vyžaduje špeciálne zručnosti. Títo zamestnanci môžu byť najúsporneším riešením.

2. Projektoví zamestnanci - znamená to zvyčajne uzatvorenie presne časovo ohraničenej zmluvy na obdobie od 6-tich mesiacov až po niekoľko rokov. Hlavnou výhodou tohto riešenia je, že zamestnanec odchádza, keď je práca ukončená.

3. Konzultanti - na niektoré špeciálne úlohy sa môžu organizácie rozhodnúť pribrať konzultantov. Ich výhoda spočíva v tom, že sú to zvyčajne vysoko kvalifikovaní jednotlivci, ktorí sú schopní veľmi rýchlo splniť to, čo sa od nich požaduje. Nevýhodou je, že sú zvyčajne veľmi drahí.

4. Outsourcing - niektoré organizácie sa môžu rozhodnúť pre zadanie niektorých, alebo všetkých svojich funkcií iným organizáciám - napríklad: informačné a počítačové siete, personalistika, financie a správa budov.

Výhodou je najmä flexibilita zamestnanosti, ktorá môže pomôcť zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť organizácie.

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


PRODUKTOVÁ STRATÉGIA - ANSOFFOVA MATICA

Vo všeobecnosti existujú štyri základné stratégie produktu pre rast objemu a zisku:

1. Preniknutie na trh /Market penetration/ - najčastejšou stratégiou produktu je postup, pri ktorom vezmeme existujúci produkt / službu na existujúcom trhu a usilujeme sa získať lepší ,,prienik,, - presnejšie sa zamerať na zväčšený podiel na trhu. Existujú dva spôsoby, ako to môžeme dosiahnúť:
- zvýšiť predaj existujúcim zákazníkom,
- nájsť nových zákazníkov na identickom trhu.

2. Rozvoj produktu /Produkt development/- zavedenie nového produktu už na existujúci trh. Vývoj existujúcej značky môže viesť k prieniku do susedných oblastí.
- rozšírenie značky /brand extension/- keď sa American Express rozhodli rozšíriť svoju činnosť o ďalšie produkty, kládli dôraz na svoj imidž a na skúsenosti s konkrétnym segmentom trhu životného štýlu. Dnes členom ponúkajú taký rozsah služieb, ktoré zahŕňajú cestovanie, objednávky lístkov do divadla, bankovníctvo a zdravotníctvo. Spoločnou témou pre vývoj bolo použitie mena Amex.

3. Rozšírenie trhu /Market development/ - popisuje stratégiu ponuky existujúcich produktov pre nové trhy.

4. Diverzifikácia /Diversification/ - orientácia spoločnosti na úplne nové trhy a ponuka celkom nového produktu, to znamená, že sa vstupuje na neznáme teritórium trhu aj produktu.
Existujú dva typy diverzifikácie:
- sústredené rozšírenie - sa vyskytuje tam, kde existuje technologická alebo obchodná súvislosť medzi starými a novými súbormi činností.
- konglomerátne rozšírenie - sa vyskytuje vtedy, keď organizácia rozvýja úplne nový produkt pre nové trhy. V tomto prípade sa odporúča kúpiť existujúcu organizáciu, ktorá má potrebné odborné skúsenosti.

Hlavné ponaučenie z Ansoffovej matice sa týka rizika - čím ďalej postupujete od penetrácie alebo prieniku na trh, tým sú aktivity riskantnejšie. Keď postúpite až ku kvandrantu diverzifikácie, môžu byť činnosti veľmi riskantné.

Zdroj: The Open University, Milton Keyness, Riadenie výkonnosti a zmeny, Zvyšovanie výkonnosti, Trhy, 2004

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


Prípad produktu SONY WALKMAN - Akio Morita

V minulosti sme verejnosti predkladali nové produkty bez toho, aby sme sa opýtali, čo vlastne chce. Nápad s WALKMANOM sa začal rysovať, keď ku mne do kancelárie raz prišiel Ibuka s naším prenosným stereo magnetofónom a párom našich štandardných slúchadiel. Vyzeral nešťastne a sťažoval sa na hmotnosť aparátu, vysvetlil:
,, Rád počúvam hudbu, ale nechcem ostatných rušiť. Nechcem celý deň sedieť pri prístroji. Toto je moje riešenie - nosím si hudbu so sebou, ale je to príliš ťažké,,.

Z vlastnej skúsenosti som doma vedel, že mladí ľudia nemôžu žiť bez hudby, takmer všetci majú doma, alebo v aute stereo prijímače.

Prikázal som našim inžinierom, aby vzali jeden z našich spoľahlivých malých magnetofónov, ktorý sme nazvali Pressman, odstránili z neho nahrávacie obvody a mikrofón a nahradili to stereo zosilovačom, vrátane veľmi ľahkých slúchadiel.

Zdalo sa, že sa môj nápad nikomu nepáčil, ale nakoniec som presvedčil svoj projektový tím. Čoskoro som dostal prvý experimentálny prístroj s novými miniatúrnymi slúchadlami a mal som veľkú radosť z malého rozmeru prehrávača a vysoko kvalitného zvuku slúchadiel.

Myslel som si, že sme vyrobili úžasnú vec. Bol som tou vecou nadšený, ale ľudia s marketingu moje nadšenie nezdieľali, tvrdili, že sa to nebude predávať. Ale ja som bol presvedčený, že produkt je životaschopný a prehlásil som, že preberám za projekt plnú osobnú zodpovednosť. Nikdy som to neľutoval, nápad sa uchytil od samého začiatku mal WALKMAN priam zázračný úspech.

Neverím, že by nám veľké množstvo marketingových výskumov mohlo oznámiť, že Sony Walkman bude úspešný. Výskum by nepredpovedal, že to bude senzačný hit, ktorý privedie na svet mnoho imitátorov.

...a napriek tomu, tento malý tím doslova zmenil poslucháčske zvyky miliónov ľudí na svete...

/Zdroj: Henry, J.a Walker, D. /ed.1991/ Managing Innovation, London, Sage, s. 187-191/.

Vzdelávací program FINANCIE a MARKETING V PRAXI - Riadenie marketingových informácií.


Kapitola 8: Riadenie marketingových informácií

- význam informácií,
- druhy marketingového prieskumu,
- výber respondentov a zberu údajov,
- kritika marketingového prieskumu.

Druhy marketingového prieskumu: Sekundárny a primárny prieskum.

Väčšina manažérov sa typicky stretáva s dvoma kategóriami prieskumu trhu:
- sekundárny prieskum - sleduje sekundárne údaje, t.j. údaje zozbierané na iné účely ako na špecifický marketingový problém.

- primárny prieskum - sa zameriava na základné údaje, t.j. údaje zhromažďované výhradne organizáciou so špecifickým účelom adresovania tohto problému marketingového prieskumu.

Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum
Kvalitatívny prieskum: typicky zahŕňa oslovovanie relatívne malého počtu účastníkov. Hlavným cieľom kvalitatívneho prieskumu je získať užitočné náhľady, myšlienky a názory od respondentov ich vlastnými slovami.
- focus groups,
- osobné pohovory,
- projekčné techniky.

Kvantitatívny prieskum:
- osobné rozhovory,
- poštový prieskum,
- internet /on-line prieskum.

Výber respondentov a zber údajov
Medzi najčastejšie formy výberu vzoriek patria:
- náhodný výber,
- cielený výber.

Etické problémy v marketingovom výskume
- právo na súkromie
- právo na bezpečnosť
- právo poznať skutočný účel projektu marketingového prieskumu
- právo na výsledky výskumu
- právo odmietnuť odpovedať na otázku

utorok 28. júna 2011

Oznam pre študentov, ktorí študovali na OU - poskytnutie referencií a odporúčaní.


Touto cestou Vás chceme poprosiť a osloviť k poskytnutiu referencií a odpovedí na nasledujúce otázky, ktoré by sme radi použili na pripravovanú webovú stránku, z dôvodu propagácie tohto prestížneho manažérskeho štúdia.

Otázky:

1. Prečo ste sa rozhodli pre distančné štúdium na Open University?

2. Ako ľahké bolo nájsť rovnováhu medzi prácou, rodinou a štúdiom?

3. Aké boli podľa Vás hlavné benefity štúdia na The Open University?

4. Ako Vám The Open University Business School pomohla v rozvoji alebo zmene Vašej kariéry?

5. Do akej miery ste dokázali využiť schopnosti a poznatky, ktoré ste získali v priebehu štúdia vo Vašom pracovnom prostredí?

Budem sa tešiť na Vaše odpovede: s.stefanikova@omi.sk

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Nábor a výber zamestnancov


Kapitola 9: Nábor a výber zamestnancov

Dôležitosť správneho riadenia náboru a výberu zamestnancov.

Ľudia sú cenným zdrojom pre väčšinu organizácií a správni ľudia môžu znamenať konkurenčnú výhodu. Preto je veľmi dôležité, aby sa tento zdroj dobre manažoval.

Nesprávne rozhodnutia v tejto oblasti sú veľmi nákladné. Ak človek nie je schopný vykonávať prácu, na ktorú bol vybraný, znamená to výdavky pre organizáciu aj pre tohto jednotlivca.

Pre jednotlivca to môže mať takýto dosah:
- negatívne pocity zo svojej novej práce /prípadne organizácie/,
- potreba nájsť si vhodnejšie zamestnanie,
- pravdepodobná strata nového zamestnania,
- strata predchádzajúceho zamestnania,
- pravdepodobné výdavky a obmedzenia rodiny jednotlivca.

Pre organizáciu to znamená:
- výdavky na doplnkové vzdelávanie a výcvik,
- čas a náklady na riadenie výkonnosti jednotlivca,
- čas a výdavky na opätovný nábor zamestnanca,
- riešenie zlého pocitu ostatných zamestnancov, ktorí cítia, že bol vybraný nesprávny človek.

Náročná osobná asistentka
Kerry, marketingová riaditeľka Caresure s radosťou vymenovala Angelu za svoju osobnú asistentku. Angela mala na túto prácu výbornú kvalifikáciu a v testoch počas pohovoroch získala veľa bodov. Hoci jej výkonnosť v práci bola na vysokej úrovni, čoskoro sa objavili problémy. Ostatní zamestnanci sa začali sťažovať, že sa k nim správa povýšene. Kerry to najskôr prehliadala, ale potom sa objavili ďalšie sťažnosti, že Angela sa správa hrubo a je príliš náročná. Vo všeobecnosti prevládal názor, že Angela zaobchádza s nižšie postavenými zamestnancami úplne inak, ako s vyššie postavenými. Kerry si vtedy spomenula, že sa počas vstupného rozhovoru neopýtala Angely, v akom type organizácie predtým pracovala. V Caresure uznávali tímový prístup k práci a oceňovali medziľudské zručnosti.

Open University, Efektívny manažér BZCS628, Riadenie a riadenie ľudí.

pondelok 27. júna 2011

Oznam pre študentov Modulu EFEKTÍVNY MANAŽÉR - skupina BAEF110E - Výsledky EMA/ECA


Oznamujeme študentom, ktorí absolvovali Záverečnú písomnú prácu EMA/ECA,

Modulu BZCS 628 EFEKTÍVNY MANAŽÉR, s ukončením v apríli 2011, že očakávané

výsledky sú už zverejnené na anglickej stránke OU/student home www.open.ac.uk,

kde sa každí prihlási pod svojím menom a heslom.

V prípade problémov s prihlásením, prosím kontaktujte p.Harantovú 0911 142 790

Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí to úspešne zvládli!!!

štvrtok 23. júna 2011

Vzdelávací program FINANCIE a MARKETING V PRAXI - Rozšírený marketingový mix pre oblasť služieb.


Kapitola 7: Rozšírený marketingový mix pre oblasť služieb.

Služby sa vo viacerých ohľadoch jednoznačne líšia od produktov. Tieto rozdiely môžeme zhrnúť ako:

Rôznorodosť: Služba, ktorú dostane jeden zákazník, sa môže líšiť od služby, ktorú obdrží zákazník iný, zatiaľ čo produkty sú obvykle totožné, pokiaľ vznikli v rovnakej výrobnej linke.

Trvanlivosť: Služba vydrží iba tak dlho, pokiaľ je poskytovaná, akonáhle je hotová, služba prestáva existovať.

Nehmatateľnosť: Kvalitu služieb nie je možné hodnotiť, pokiaľ nie je poskytnutá, pretože ju nie je možné vidieť, ochutnať ani cítiť.

Neddeliteľnosť: Službu nemožno oddeliť od poskytujúcej organizácie alebo osoby.

Oznam pre študentov, ktorí absolvovali ZPS v máji 2011 - VÝSLEDKY SKÚŠKY


Oznamujeme študentom, ktorí absolvovali Záverečnú písomnú skúšku,

Modulov Profesionálny CERTIFIKÁT v manažmente a

Profesionálny DIPLOM v manažmente, 3. a 5.5.2011, že dlho očakávané

výsledky sú už zverejnené na anglickej stránke OU/student home www.open.ac.uk,

kde sa každí prihlási pod svojím menom a heslom.

Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí to úspešne zvládli!!!

streda 22. júna 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Pochopenie vedenia

Kapitola 7: Pochopenie vedenia

EFEKTÍVNE BUDOVANIE SIETÍ

Manažér s dobrou sieťou kontaktov má lepšie predpoklady získavať kvalitnejšie informácie a tak aj lepšiu pozíciu v procese rozhodovania.

Siete môžete využívať na rôzne účely: na rozširovanie vašich vedomostí, na poskytovanie vzájomnej podpory, na budovanie dôvery, na vaše lepšie zviditelnenie, na ovplyvňovanie iných ľudí, na budovanie koalícií, ktoré budú podporovať vaše plány.

Budovanie sietí je skôr umenie ako veda. Je to aktivita, ktorú ľudia väčšinou robia prirodzene a je ťažké sformulovať pravidlá, ako by sa to malo robiť.

Zmyslom sociálnych sietí nie je len komunikácia, ale je to predovšetkým prostriedok na uskutočňovanie výmeny. Výmena je interakcia, pri ktorej každá zo zúčastnených strán získava nejakú hodnotu. Aby ste sa stali hodnotným a aktívnym členom siete, potrebujete niečo, čo môžete vymeniť: napríklad priateľstvo, podporu, informáciu, službu alebo kontakty.

V mnohých sieťach existujú členovia, ktorí sú vplyvnejší a pevnejšie začlenení ako ostatní. Títo ľudia pôsobia ako akísi strážcovia brány, kontrolujú a monitorujú prijímanie ďalších ľudí a odporúčajú iným ľuďom v sieti tých, ktorých považujú za vhodných. Súčasťou zručností v budovaní sietí je aj schopnosť identifikovať a získať si dôveru strážcov brány.

piatok 17. júna 2011

OUBS ponúka manažérske štúdium modulu FINANCIE a MARKETING V PRAXI - Marketing v praxi

The Open University Business School ponúka vysoko kvalitné štúdium manažérského programu FINANCIE a MARKETING V PRAXI vhodný pre začínajúcich manažérov, manažérov z rôznych oblastí podnikania a na rôznom stupni zodpovednosti, pre nižší a stredný management.


FINANCIE a MARKETING V PRAXI je vhodný:
 • pre študentov bez vysokoškolského vzdelania, ktorí chcú študovať MBA,
 • pre technických špecialistov,
 • pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
 • pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
 • pre ľudí s praxou
 • pre začínajúcich podnikateľov v malej ale aj stredne veľkej firme

Obsah kurzu:
6. Marketingový MIX: koordinácia marketingového mixu, produkt, stanovovanie cien, miesto, propagácia, udržateľnosť a marketingový mix.

7. Rozšírený marketingový mix pre oblasť služieb: povaha služieb a marketingový mix, ľudia, procesy a fyzické dôkazy.

8. Riadenie marketingových informácií: význam informácií, druhy marketingového prieskumu, výber respondentov a zberu údajov, kritika marketingového prieskumu.

9. Marketingový plán: využitie marketingového plánu.

Absolvovaním tohto manažérskeho štúdia budete schopný pripraviť kvalitný MARKETINGOVÝ PLÁN pre vašu firmu.


Štúdium tohto unikátneho manažérskeho vzdelávania prebieha v Bratislave, Košiciach a Prahe.

Viac informácii o tomto úžasnom manažérskom vzdelávaní nájdete na:http://manazerske-vzdelanie.openmanagement.sk/studijne-programy/financie-a-marketing/

Oznam pre študentov, ktorí absolvovali ZPS v máji 2011 - VÝSLEDKY SKÚŠKY


Oznamujeme študentom, ktorí absolvovali Záverečnú písomnú skúšku,

Modulov Profesionálny CERTIFIKÁT v manažmente a

Profesionálny DIPLOM v manažmente, 3. a 5.5.2011, že očakávané

výsledky budú zverejnené od 24.6.2011 na anglickej stránke OU/student home www.open.ac.uk,

kde sa každí prihlási pod svojím menom a heslom.


štvrtok 16. júna 2011

MBA Modul B820 11E STRATEGY-Competing with Capabilities


VALUE APPROPRIATION

If the importance of an organisations resources and capabilities is ultimately linked to their ability to generate value for the organisation, then it is critical that an organisation is able to appropriate or benefit from the value created.

We make a distinction between value creation and value appropriation given that successful firms are also likely to be those best able to appropriate the value created.

The rationale behind the existence of property rights is the idea that innovation can be encouraged only by ensuring that innovators are able to benefit from innovation through establishing property rights, i.e. rewarding effort. Intellectual property is typically protected through the use of the following:
- Patents - exclusive rights to a new and useful product, process, substance or design.
- Copyright - exclusive production, publication or sales right to the creators of artistic, literary, dramatic or musical works.
- Trademarks - these are words, symbols or other marks used to distinguish the goods or services supplied by a firm. Trademarks provide the basis for brand identification.

SOFTWARE PATENTS

Traditionally, the software industry has been regulated by the copyright system. The advantage of using copyright is that it is an automatic law and hence is not subject to any time delays. A major disadvantage of the time delay in receiving patent approval is that it becomes difficult, if not impossible, for competitors to avoid patent infringement given that a patent may not be publicly viewable until twelve months after it has been applied for or even eighteen months in the US.
Source: adapted from BusinessWeek, 1.12.2003
The Open University, Milton Keynes, B820 Strategy, 2005

streda 15. júna 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


POCHOPENIE HODNOTOVÉHO REŤAZCA

Hodnota akéhokoľvek konečného produktu alebo služby sa vytvára postupne podľa jednotlivých etáp. Všetky etapy môžu prebiehať v tej istej organizácií alebo môžu ísť naprieč celým radom organizácií.
Analýzou hodnotového reťazca môže organizácia lepšie pochopiť kľúčové možnosti v tvorbe produktov alebo služieb, ktorými sa zaoberá.

Zjednodušene povedané, hodnotový reťazec predstavuje ,,cestu,, činností, ktoré sa realizujú v celej organizácií. Hovorí, čo organizácia robí a udáva poradie, v akom k tomu dochádza.

Hodnotový reťazec môže byť veľmi užitočným prostriedkom pre pochopenie rozdielov medzi dvoma organizáciami, o ktorých sa zdá, že fungujú podobným spôsobom v rovnakom sektore. To preto, že organizácie môžu vytvárať svoje hodnotové reťazce mnohými rôznymi spôsobmi.

Odlišná konštrukcia hodnotového reťazca, čiže rôzne ,,cesty,, uskutočňovania činností v rámci organizácie, môže iba indikovať, že sa veci v organizácií uskutočňujú rôznymi spôsobmi, ale môže tiež znamenať významnú konkurenčnú výhodu.

Analýza hodnotového reťazca má štyri zásadné prvky:
- zistenie nákladov na každú jednotlivú činnosť,
- pochopenie, aké faktory ovplyvňujú náklady jednotlivých činností,
- monitorovanie procesu konkurenčných organizácií v relácii ku každej z vašich činností /benchmarking/,
- pochopenie väzieb v reťazci a príležitostí horizontálnej stratégie.

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Pochopenie vedenia

Kapitola 7: Pochopenie vedenia

ROZVÍJANIE VODCOVSKÝCH ZRUČNOSTÍ

Jeden zo spôsobov, ako rozvíjať vodcovské zručnosti je ten, že si určíte hlavné funkcie vedenia, ktoré potrebujete rozvíjať. Kľúčové funkcie vedenia sú:
- rozvíjať zmysel smerovania v skupine alebo organizácií.
- definovať úlohy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie cieľov skupiny alebo organizácie a ubezpečiť sa, že sú
tieto úlohy plnené efektívne.
- udržiavať morálku, súdržnosť a oddanosť skupiny alebo organizácie.

Podobný názor zastáva Yukl /2004/, ktorý uvádza tri špecifické kategórie správania sa lídra.

1. Úlohové správanie
- plánovať krátkodobé aktivity
- vysvetľovať ciele úlohy a očakávania
- monitorovať prácu a výkonnosť

2. Vzťahové správania
- zabezpečovať podporu a povzbudenie
- zabezpečovať ocenenie dosiahnutých úspechov a prínos jednotlivcov
- rozvíjať zručnosti a sebadôveru členov skupiny
- diskutovať s členmi skupiny o rozhodnutiach
- umožňovať členom skupiny, aby preberali iniciatívu pri riešení problémov

3.Správanie v období zmeny
- monitorovať externé podmienky
- vysvetľovať, prečo je zmena potrebná
- predložiť inovačnú stratégiu alebo víziu
- podporovať inovačné myslenie
- podstúpiť riziko pri zavádzaní nevyhnutnej zmeny
- zabezpečiť zaškolenie kolektívu

Každý z týchto príkladov ilustruje jednu alebo niekoľko vodcovských zručností, ktoré sú popísané nižšie:
Buďte príkladom
Zosúlaďte svoje činy so slovami
Komunikujte otvorene a čestne
Majte zmysel pre proporciu /primeranosť/
Určte a riaďte ciele a očakávania
Priznajte si chybu.

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Pochopenie vedenia

Kapitola 7: Pochopenie vedenia

- vedenie v praxi
- vedenie v kontexte
- rozvíjanie vodcovských zručností

TRI PRÍKLADY VEDENIA

1. Samir mal vždy zmysel pre cieľ a vedenie a stále pôsobil pozitívne a inšpirujúco: jeho zamestnanci s ním s radosťou spolupracovali na projekte, ktorý si vyžadoval značné úsilie.

2. Rosie jasne dala najavo, že po najbližšom vyhodnotení výkonnosti na pracovisku 60% zamestnancov dostane vyššie prémie, čiastočné zvýšenie mzdy môže očakávať 20% zamestnancov a 20% zamestnancov s najnižšími výkonmi stratí zamestnanie. Odmeny pre tých, ktorí dobre pracujú, boli vysoké a preto zamestnanci pracovali veľmi usilovne.

3. William bol veľmi ústretový vedúci. Pýtal sa členov svojho tímu, aká nová práca by najviac zaujímala každého z nich a pokúšal sa podľa toho prideľovať úlohy jednotlivým zamestnancom. Ciele určoval po dôkladnej diskusii s členmi tímu. Keď sa niekomu blížil termín uzávierky a potreboval zostať v práci dlhšie, nakúpil potraviny a občerstvenie, aby mohli členovia jeho tímu pokračovať v práci. Organizoval oslavy vždy, keď tím dokončil nejakú úlohu. Ale sám nikdy nič odborné nerobil.

Tieto tri príklady vedenia predstavujú tri veľmi rozdielne prístupy k tejto práci. Ale zatiaľ čo vedenie je považované za prirodzenú zložku každodenného manažmentu, charakter a požiadavky kladené na riadiaceho pracovníka 21. storočia sú predmetom mnohých diskusií /Grint, 2005/.


štvrtok 9. júna 2011

MBA Modul B830 11E MAKING a DIFFERENCE - DENNÁ ŠKOLA


Oznamujeme študentom OUBS študijného programu MBA B830 11E MAKING a DIFFERENCE, že dňa 11.6.2011, od 11.00 do 17.00 sa uskutoční DAY SCHOOL 1 pre bratislavskú skupinu, ktorú vedie a tútoruje p. Patrick COUKE.


Tešíme sa na Vás v:
OMI, Apollo Business Centre II, 1.poschodie - /modrá budova/
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava

Parkovanie je zabezpečené v budove v garáži na poschodí -1. Parkovacia karta Vám bude pri odchode odblokovaná - parkovanie je bezplatné!

streda 8. júna 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Porozumenie ľudí v práci

Kapitola 6: Porozumenie ľudí v práci

- jednotlivci a organizácie
- psychologická dohoda
- teória očakávania
- ďalšie teórie motivácie

PSYCHOLOGICKÁ DOHODA je definovaná ako:
obojstranné rešpektovanie vzájomných záväzkov, ktoré voči sebe majú obidve strany v zamestnanenckom vzťahu - organizácia a zamestnanec. Toto rešpektovanie môže byť výsledkom formálnych dohôd alebo môže vyplývať z očakávaní, ktoré majú obidve strany a ktoré sú vzájomne naznačované množstvom zreteľných alebo menej zreteľných náznakov. /Zdroj: Herriot a kol.,1997/

Ďalšie teórie motivácie
MASLOWOVA TEÓRIA POTRIEB - je založená na princípe, že každý má rovnaké potreby a túžby, ktoré musia byť uspokojené. Maslow /1943/ tvrdí, že ľudské potreby sú hierarchicky usporiadané.
1. Fyziologické potreby - potrava, tekutiny, prístrešie.
2. Potreba bezpečia - ochrana pred fyzickým a psychickým ohrozením a násilím,
potreba pocitu istoty.
3. Sociálne potreby - láska, zaľúbenosť a potreba spolupatričnosti k určitej
spoločenskej skupine.
4. Potreba uznania - mať sebadôveru a uznanie okolia /prestíž, postavenie/
5. Potreba sebarealizácie /sebaaktualizácie/ - napĺňa náš potenciál stať sa tým, kým
veríme, že sa môžeme stať.

HERZBERGOVA MOTIVAČNO-HYGIENICKÁ TEÓRIA

Obidve tieto teórie - Maslowova aj Herzbergova - však majú rovnaký nedostatok spočívajúci v tom, že nedefinujú jasne vzťah medzi potrebami a správaním a nedostatočne špecifikujú potreby. Okrem toho obidve teórie ignorujú schopnosť ľudí vytvárať vlastné vnímanie potrieb /Currie, 2006/.

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - 6.týždeň - AKTIVITY

6.týždeň: Porozumenie ľudí v práci

AKTIVITA 1

Táto aktivita je zameraná k vypracovaniu TMA01 /Tutor marked assignments/.
Aby ste úspešne absolvovali tento kurz, musíte získať aspoň 40% z každej TMA. TMA musí byť odovzdaná prostredníctvom elektronického systému eTMA systém. Uistite sa, že odpovedáte na otázku, ktorá bola zadaná, jednou z najbežnejších príčin nízkych hodnotiacich známok je nezodpovedanie otázky tak, ako je položená.

Jednou z otázok, ktoré sú v zadaní je:
Napíšte špecifikáciu postupov o zmenách vo vašich manažérskych postupoch, založenú na záveroch predložených v časti 2 tejto TMA.

TERMÍN ODOVZDANIA TMA01 je do 21.6.2011 do 24.00 hod.

Oznam pre študentov Modulu EFEKTÍVNY MANAŽÉR - skupina BAEM111E - Tutoriál č.2

Oznamujeme študentom OUBS Modulu EFEKTÍVNY MANAŽÉR - BZCS628, skupina BRATISLAVA /BAEF111E/, že dnes 8.6.2011 o 16.00 sa uskutoční 2.TUTORIÁL s tútorkou p. Katarínou LEŠTÁKOVOU.

Parkovanie je v podzemnej garáži poschodie /-1/, parkovanie je bezplatné!!!
Miesto konania:
Apollo Business Center II
Prievozská 4/A, 1.poschodie
821 09 Bratislava

Tešíme sa na Vás!

utorok 7. júna 2011

MBA Modul B820 11E STRATEGY - TMA01


Pripomíname všetkým študentom OUBS Modul B820 STRATEGY, že termín odovzdania TMA01 - TV INDUSTRY - EXTERNAL ENVIRONMENT je zajtra 08.06.2011 do 24.00 hod. nášho času.

TMA01

• Analysis of the case and application of concepts carries a mark out of 50. These criteria reward understanding of the case and clear knowledge and application of course concepts.

• Argument and conclusions, structure, organisation and overall cohesion also carry a mark out of 50. These criteria reward building up an argument based on your analysis of the case, and drawing clear and robust conclusions based on this. Additionally they reward a clearly laid out and well presented answer.

The required Harvard referencing system is explained on pages 9-13. So it is important that you keep within the specified word count limit and use a clear referencing system.

If you decide to use a report structure, please refer to the explanations given on pages 25-27. There is no need (!) to embellish the report with a fictitious business scenario, as is the custom in some other courses.

If you write an introduction or an executive summary, please don’t just explain your methodological approach or repeat factual information about the content of the articles. What is important in a summary is to sum up the major findings of your analysis and the strategic conclusions or recommendations that you draw from them.

Important concepts and frameworks

Most of the learning thus far deals with external analysis. This corresponds to the first part of strategy process after Johnson and Scholes.

The most relevant analytical models for external analysis are
· STEP analysis
· Industry group and industry space
· 5 Forces Analysis
· Value Net model.


STEP-Analysis looks at the macro-environment in which industries and industry groups operate.

Five-Forces Analysis looks at the competitive forces within an industry. Whichever analytical model is used, in external analysis they are often applied to analyse external factors and forces which to entire industries and not only to individual firms.

Industry group analysis tries to identify the big trends and issues over which the firms in an industry compete. For example, in the pharma industry, these would be R&D and marketing. In the telecom industry, these would be extensions of markets and product portfolios. These would form the dimensions of an industry map. Firms are then plotted into the map and, hopefully, the emerging clusters would denote the various industry groups. Strategic space would represent the unoccupied or thinly populated areas on a map. These positions could be attractive because there is a low level of competition.

Porter’s notion of competitive forces is essentially negative: competition poses a threat and even suppliers and customers are competitors use their bargaining power in order to improve their position. Nalebuff and Brandenburger’s emphasis, on the other hand, is on value creation though co-operation.

When working on the TMA, please consider the following:
• There is just one question which counts for 100%.
• TMA 01 counts for 20% of all TMAs. TMA02 and TMA03 weigh 40% respectively.
• Maximum word count: 3000 words. Unfortunately, penalties must be applied for exceeding the word count. Check assignment booklet for details.
• Plagiarism is a very serious offense. See assignment booklet for OU policies.
• Format: Any format you choose. An example of a report structure is in the assignment booklet.
• Referencing is according to the Harvard referencing system. Penalties for incorrect referencing! Check assignment booklet!
• Cut-off date: 8 June 2011. Extensions must be negotiated well in advance.

Projet celou Evropu na kole a ještě u toho vystudovat univerzitu?


„Život je krátký a může kdykoliv nečekaně skončit. Ať už je to cokoliv, co chcete udělat, prostě to udělejte. Nepoflakujte se. Jinými slovy, doslova nebo obrazně, nasedněte na své kolo!“ Steven Primrose-Smith

Steven miluje cykloturistiku, kterou se rozhodl propojit s dalším jeho „koníčkem“, a to studiem. Je před ním 31 000 mil na kole po Evropě, zatímco bude studovat dva obory na universitě. Doufá, že tato tříletá pouť na kole přinese peníze pro charitu, kterou podporuje a setká se s dalšími studenty Open University po celé Evropě.

Svou tříletou pouť na kole odstartoval v březnu 2011 v rodném Isle of Man (pozn. ostrov v Irském moři) a plánuje na svém kole projet 50 evropských hlavních měst. Nevynechá ani Českou republiku, kdy jeho předpokládaný příjezd do Prahy se očekává na konci května 2011.

Wifi připojení a solární notebook – studijní prostředky moderní doby

Čtyřicetiletý bývalý IT technik tak chce ukázat lidem, že lze vystudovat vysokou školu bez toho, aby byl člověk zavřený každý den ve škole a stále více se zadlužovat díky rostoucímu školnému (jak tomu na britských vysokých školách je). Díky Open University, která poskytuje výhradně distanční vzdělávání, se mu naskytla úžasná možnost, jak studovat a zároveň procestovat celý svět. Steven si klade jasný cíl: denně chce strávit 7 hodin na kole a poté věnovat 3 hodiny studiu prostřednictvím svého solárního notebooku. Tímto způsobem by chtěl do roku 2013 dokončit studium matematiky a fyzikální vědy, a poté se stát soukromým učitelem.

Důvody, vedoucí Stevena k této cestě po celé Evropě, mají svůj hluboký význam. Stevena poskytly v loňském roce vážné zdravotní problémy. Extrémně vysoký krevní tlak způsobil krvácení do mozku, což znamenalo pro Stevena téměř smrt. Tento důležitý životní mezník ho přivedl k myšlence, jak by se daly sehnat peníze pro tři charitativní organizace: The Blood Pressure Association, Action For Animals and OUSET.

Za největší výzvu považuje skloubení fyzické a psychické zátěže. Představte si celý den na kole a poté se postit do studia. „Moje rodina si myslí, že jsem blázen – ale je to něco, co jsem chtěl vždycky udělat“, říká Steven.

Více o této cestě Evropou na webových stránkách http://www.unicycle50.com.

Oznam pre študentov Modulu FINANCIE a MARKETING - skupina BAFM111E - Tutoriál č.2

Oznamujeme študentom OUBS Modulu FINANCIE a MARKETING - BAFM111E, skupina BRATISLAVA /BAFM111E/, že dnes 7.6.2011 o 16.00 sa uskutoční 2. TUTORIÁL s tútorom p. Petrom MIŽÍKOM.

Miesto konania:
OMI, s.r.o.
Apollo Business Centre II
Prievozská 4/A, 1.poschodie
829 01 Bratislava

Tešíme sa na Vás!

streda 1. júna 2011

Cyber Security Challenge UK launches new competitions

he Cyber Security Challenge UK has launched a new set of online games and competitions for anyone in the UK with an interest in computing and security to show their skills.

Candidates can now register for a new set of competitions designed by a range of leading organisations from across the cyber security industry. Building on the success of last year’s inaugural Challenge, in which more than 4,000 people registered, this year’s set of competitions aims to attract an even bigger audience and offer more career-enhancing opportunities to successful candidates including courses from The Open University.

This year’s challenge offers more competitions, more chances for players to prove their skills, and more ways to win prizes. It has been designed to provide both a great introduction for those making a first attempt, and something different for those testing their mettle for the second time.

Competition organisers this year include the SANS Institute, QinetiQ, SAIC, Sophos, DC3 from the US Department of Defence, Cassidian, and HP Labs - whilst the competitions will cover skills as diverse as penetration testing to malware forensics and network defence.

Open University-inžinierske tituly získavajú IMechE akreditáciu


The Open University Business School práve získala akreditáciu od The Institution of Mechanical Engineers /IMechE/ pre svoje inžinierske stupne.
Toto je navyše k ich nedávnej re-akreditácii The Institution of Engineering Designers /IED/ a CIBSE.
Profesionálne členstvo v inžinierských inštitúciách s vyžaduje formálne hodnotenie a uznávanie úrovne skúseností a kvalifikácie.

Vzdelávací program FINANCIE a MARKETING V PRAXI - 4.týždeň - AKTIVITY

Kapitola 4: Pochopenie a ovplyvňovanie správanie zákazníkov

Aktivity Organizácie typu A
Predstavte si, že ste potenciálny zákazník spadajúci do segmentu, o ktorom si myslíte, že je pre vašu organizáciu alebo organizačnú jednotku dôležitým. Zákazník vstupuje do výmeny s vašou organizáciou. Aký je jeho životný štýl? Ako on alebo ona rozmýšľajú, ktorú z potrieb môže chcieť uspokojiť? Prečo verí, že vaša organizácia disponuje potenciálom na jeho uspokojenie? Účelom aktivity je pomôcť vám nazrieť do zákazníkovho myslenia a správania, sledovať vašu organizáciu z perspektívy zákazníka.

Aktivity Organizácie typu B
V tejto činnosti od Vás chceme, aby ste si predstavili, že ste členom skupiny, ktorej správanie chce zmeniť alebo ovplyvniť vaša organizácia. Predstavte si, že ste 50-ročný muž náchylný na infarkt. Vyzývajú vás, aby ste prestali fajčiť, zaoberali ste sa fyzickými aktivitami a znižovaním živočíšnych tukov v strave. Čo znamená byť takou osobou? Aký je jeho životný štýl? Čo si myslíte že potrebuje a ako by mala vnímať vaše organizačné úsilie smerujúce ku zmene správania? Účelom aktivity je pomôcť vám nazrieť do zákazníkovho myslenia a správania a uvidieť vašu organizáciu z perspektívy zákazníka.

OUBS ponúka manažérske štúdium modulu FINANCIE a MARKETING V PRAXI - Marketing v praxi

The Open University Business School ponúka vysoko kvalitné štúdium manažérského programu FINANCIE a MARKETING V PRAXI vhodný pre začínajúcich manažérov, manažérov z rôznych oblastí podnikania a na rôznom stupni zodpovednosti, pre nižší a stredný management.

Prínos pre jednotlivca: Predpoklady pre úspešné definovanie a vytvorenie marketingovej stratégie, príprava marketingového plánu, získanie prehľadu o finančných výkazoch ich použiteľnosť pre potreby firmy a získanie orientácie v oblasti riadenia a použiteľnosti finančných údajov a informácii, vypracovanie finančného plánu.

Prínos pre firmu: Základy marketingového riadenia, pochopenie a ovplyvňovanie správanie zákazníkov, základy finančných výpočtov, výkazov a interpretácie finančnej situácie firmy.

FINANCIE a MARKETING V PRAXI je jeden z dvoch modulov, potrebných k získaniu Profesionálneho CERTIFIKÁTU v manažmente.

FINANCIE a MARKETING V PRAXI je vhodný:
 • pre študentov bez vysokoškolského vzdelania, ktorí chcú študovať MBA,
 • pre technických špecialistov,
 • pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
 • pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
 • pre ľudí s praxou
 • pre začínajúcich podnikateľov v malej ale aj stredne veľkej firme

Obsah kurzu:
1. Čo je marketing: marketing v rozličných kontextoch, čo sú zákazníci, spotrebitelia a klienti, výmena, spravodlivosť a spokojnosť.

2. Spokojnosť zákazníkov: spokojnosť zákazníkov a kvalita.

3. Segmentácia trhu: zacielenie a pozicioning, metódy segmentácie trhu, segmentácia ako nástroj manažérov, zacielenie - orientácia, pozicioning.

4. Pochopenie a ovplyvňovanie správanie zákazníkov: vplyvy na správanie zákazníkov, organizačný nákupný proces, meníme správania ľudí, kto vynucuje a povzbudzuje zákaznícke správanie.

5. Poskytovanie hodnoty pri výmene - výrobku a služby: hodnota, kvalita a marketing vzťahov, pochopenie toho, ako sa služby líšia od výrobkov, služby a riešenie variability, budovanie a udržiavanie kvality v poskytovaní služieb, spokojnosť zákazníka, zlyhanie a zotavenie služby, budovanie dobrých marketingových vzťahov.


Štúdium tohto unikátneho manažérskeho vzdelávania prebieha v Bratislave, Košiciach a Prahe.

Priebeh štúdia a podpora:
- študijné materiály založené na prípadových štúdiách,
- tútor /skúsený konzultant z praxe/,
- tutoriály a denné školy,
- písomné práce s aplikovaním osobných skúsenosti na obsah kurzu,
- víkendová Rezidenčná škola,
- moderný študentský web - internetová diskusia

Viac informácii o tomto úžasnom manažérskom vzdelávaní nájdete na:http://manazerske-vzdelanie.openmanagement.sk/studijne-programy/financie-a-marketing/