streda 8. júna 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Porozumenie ľudí v práci

Kapitola 6: Porozumenie ľudí v práci

- jednotlivci a organizácie
- psychologická dohoda
- teória očakávania
- ďalšie teórie motivácie

PSYCHOLOGICKÁ DOHODA je definovaná ako:
obojstranné rešpektovanie vzájomných záväzkov, ktoré voči sebe majú obidve strany v zamestnanenckom vzťahu - organizácia a zamestnanec. Toto rešpektovanie môže byť výsledkom formálnych dohôd alebo môže vyplývať z očakávaní, ktoré majú obidve strany a ktoré sú vzájomne naznačované množstvom zreteľných alebo menej zreteľných náznakov. /Zdroj: Herriot a kol.,1997/

Ďalšie teórie motivácie
MASLOWOVA TEÓRIA POTRIEB - je založená na princípe, že každý má rovnaké potreby a túžby, ktoré musia byť uspokojené. Maslow /1943/ tvrdí, že ľudské potreby sú hierarchicky usporiadané.
1. Fyziologické potreby - potrava, tekutiny, prístrešie.
2. Potreba bezpečia - ochrana pred fyzickým a psychickým ohrozením a násilím,
potreba pocitu istoty.
3. Sociálne potreby - láska, zaľúbenosť a potreba spolupatričnosti k určitej
spoločenskej skupine.
4. Potreba uznania - mať sebadôveru a uznanie okolia /prestíž, postavenie/
5. Potreba sebarealizácie /sebaaktualizácie/ - napĺňa náš potenciál stať sa tým, kým
veríme, že sa môžeme stať.

HERZBERGOVA MOTIVAČNO-HYGIENICKÁ TEÓRIA

Obidve tieto teórie - Maslowova aj Herzbergova - však majú rovnaký nedostatok spočívajúci v tom, že nedefinujú jasne vzťah medzi potrebami a správaním a nedostatočne špecifikujú potreby. Okrem toho obidve teórie ignorujú schopnosť ľudí vytvárať vlastné vnímanie potrieb /Currie, 2006/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára