štvrtok 30. júna 2011

Vzdelávací program FINANCIE a MARKETING V PRAXI - Riadenie marketingových informácií.


Kapitola 8: Riadenie marketingových informácií

- význam informácií,
- druhy marketingového prieskumu,
- výber respondentov a zberu údajov,
- kritika marketingového prieskumu.

Druhy marketingového prieskumu: Sekundárny a primárny prieskum.

Väčšina manažérov sa typicky stretáva s dvoma kategóriami prieskumu trhu:
- sekundárny prieskum - sleduje sekundárne údaje, t.j. údaje zozbierané na iné účely ako na špecifický marketingový problém.

- primárny prieskum - sa zameriava na základné údaje, t.j. údaje zhromažďované výhradne organizáciou so špecifickým účelom adresovania tohto problému marketingového prieskumu.

Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum
Kvalitatívny prieskum: typicky zahŕňa oslovovanie relatívne malého počtu účastníkov. Hlavným cieľom kvalitatívneho prieskumu je získať užitočné náhľady, myšlienky a názory od respondentov ich vlastnými slovami.
- focus groups,
- osobné pohovory,
- projekčné techniky.

Kvantitatívny prieskum:
- osobné rozhovory,
- poštový prieskum,
- internet /on-line prieskum.

Výber respondentov a zber údajov
Medzi najčastejšie formy výberu vzoriek patria:
- náhodný výber,
- cielený výber.

Etické problémy v marketingovom výskume
- právo na súkromie
- právo na bezpečnosť
- právo poznať skutočný účel projektu marketingového prieskumu
- právo na výsledky výskumu
- právo odmietnuť odpovedať na otázku

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára