streda 15. júna 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Pochopenie vedenia

Kapitola 7: Pochopenie vedenia

ROZVÍJANIE VODCOVSKÝCH ZRUČNOSTÍ

Jeden zo spôsobov, ako rozvíjať vodcovské zručnosti je ten, že si určíte hlavné funkcie vedenia, ktoré potrebujete rozvíjať. Kľúčové funkcie vedenia sú:
- rozvíjať zmysel smerovania v skupine alebo organizácií.
- definovať úlohy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie cieľov skupiny alebo organizácie a ubezpečiť sa, že sú
tieto úlohy plnené efektívne.
- udržiavať morálku, súdržnosť a oddanosť skupiny alebo organizácie.

Podobný názor zastáva Yukl /2004/, ktorý uvádza tri špecifické kategórie správania sa lídra.

1. Úlohové správanie
- plánovať krátkodobé aktivity
- vysvetľovať ciele úlohy a očakávania
- monitorovať prácu a výkonnosť

2. Vzťahové správania
- zabezpečovať podporu a povzbudenie
- zabezpečovať ocenenie dosiahnutých úspechov a prínos jednotlivcov
- rozvíjať zručnosti a sebadôveru členov skupiny
- diskutovať s členmi skupiny o rozhodnutiach
- umožňovať členom skupiny, aby preberali iniciatívu pri riešení problémov

3.Správanie v období zmeny
- monitorovať externé podmienky
- vysvetľovať, prečo je zmena potrebná
- predložiť inovačnú stratégiu alebo víziu
- podporovať inovačné myslenie
- podstúpiť riziko pri zavádzaní nevyhnutnej zmeny
- zabezpečiť zaškolenie kolektívu

Každý z týchto príkladov ilustruje jednu alebo niekoľko vodcovských zručností, ktoré sú popísané nižšie:
Buďte príkladom
Zosúlaďte svoje činy so slovami
Komunikujte otvorene a čestne
Majte zmysel pre proporciu /primeranosť/
Určte a riaďte ciele a očakávania
Priznajte si chybu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára