pondelok 18. júla 2011

Vzdelávací program FINANCIE a MARKETING V PRAXI


Rozpočty pre plánovanie a riadenie

Rozpočty sú krátkodobou kvantifikáciou dlhodobých plánov organizácie. Rozpočet v podstate obsahuje zoznam plánovaných nákladov a výnosov organizácie, čo sú peniaze, ktoré organizácia očakáva, že minie alebo získa.

Rozpočty sú viac ako iba výhľady toho, čo očakávame, že sa stane, ale obsahujú aj prvok toho, čo chce organizácia dosiahnúť. Rozpočty sú často vyjadrené vo finančných pojmoch, ale môžu obsahovať tiež nefinančné položky. Tvoria základ plánovania a riadenia organizácie.

Rozpočty hovoria manažérom, koľko zdrojov majú k dispozícii a to podmieňuje zamestnanosť a vykonávané činnosti, ktoré môžu byťaj nedostatočne financované. Poskytujú informácie o tom, čo sa očakáva od manažérov z pohľadu ich výkonosti. Rozpočty by mali byť prepojené s cieľmi organizácie a ukazovať manažérom ich individuálnu úlohu pri napĺňaní cieľov organizácie. Sú tiež dôležité pre koordináciu aktivít medzi oddeleniami alebo manažérmi.

Typický proces rozpočtovania má nasledovné kroky:
- stanovenie cieľov na každé obdobie v rámci celkového plánu,
- presné naplánovanie jednotlivých aktivít a kvantifikovanie zdrojov, potrebných na dosiahnutie cieľov, vytýčených v rozpočte,
- realizácia,
- monitorovanie spätnej väzby a riadenie.

Manažéri sa zvyknú často sťažovať na proces rozpočtovania, aký je nespravodlivý alebo ako obmedzuje ich činnosti. Ale bez rozpočtu si manažér neuvedomí, aké sú jeho limity ohľadom výdavkov, nevie, aké sa od neho očakávajú objemy predaja, neexistuje koordinácia s inými časťami organizácie.

Organizácie používajú rozpočty rôznymi spôsobmi ako súčasť ich plánovacieho, informačného, riadiaceho systému a na meranie výkonnosti. Väčšina organizácií a manažérov využíva rozpočty na plánovanie, monitorovanie a riadenie využitia ich zdrojov.

Zdroj: The Open University, Financie a marketing v praxi, Financie v praxi, 2011

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára